KZ RU EN
Ұлттық тестілеу орталығы

Код ВУЗа

Наименование на казахском

Наименование на русском

Ссылка Вуза

1

Астана медицина университеті

Медицинский университет Астана

https://amu.edu.kz/

2

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті

Казахский агротехнический исследовательский университет имени С.Сейфуллина

https://kazatu.edu.kz/

3

Ш. Есенов атындағы Каспий технологиялар және инжиниринг университеті

Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Ш.Есенова

https://yu.edu.kz/

4

М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университеті

Западно-Казахстанский медицинский университет имени М.Оспанова

https://zkmu.kz/

5

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті

Актюбинский региональный университет имени К.Жубанова

http://zhubanov.edu.kz/

6

Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы

http://www.conservatoire.edu.kz/kz

7

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті

Казахский национальный педагогический университет имени Абая

https://www.kaznpu.kz/kz/

8

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институты

Аркалыкский педагогический институт имени Ы.Алтынсарина

https://aogu.edu.kz/kk/

9

Сафи Өтебаев атындағы Атырау мұнай және газ университеті

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева

https://aogu.edu.kz/kk/

10

Халел Досмұхамедов атындағы Атырау университеті

Атырауский университет имени Халела Досмухамедова

https://asu.edu.kz/

11

Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті

Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова

https://www.vku.edu.kz/kk?theme=vkgu

12

Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева

https://www.ektu.kz/

13

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

https://enu.kz/

14

Ө.А.Байқоңыров атындағы Жезқазған университеті 

Жезказганский университет имени О.А. Байконурова

https://www.zhezu.kz/

15

Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті

Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова

https://zhetysu.edu.kz/

16

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан университеті

Западно-Казахстанский университет имени М. Утемисова

https://wku.edu.kz/ru/

17

Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы

Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова

https://kaznai.kz/

18

Қазақ ұлттық өнер университеті

Казахский национальный университет искусств

https://kaznui.edu.kz/

19

Логистика және көлік академиясы

Академия логистики и транспорта

https://alt.edu.kz/

20

Қазақ спорт және туризм академиясы

Казахская академия спорта и туризма

https://kazast.edu.kz/kz/

21

«Нархоз» университеті

Университет «Нархоз»

https://narxoz.edu.kz/

22

Халықаралық білім беру корпорациясы

Международная образовательная корпорация

http://kaz.mok.edu.kz/

23

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті

Казахский университет международных отношений и мировых языков имени Абылай хана

https://www.ablaikhan.kz/kz/ 

24

Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті

Казахский национальный аграрный исследовательский университет

https://www.kaznaru.edu.kz/?lang=kz

25

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті

Казахский национальный женский педагогический университет

https://kazmkpu.kz/kz 

26

С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті

Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова

https://kaznmu.edu.kz/

27

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті

Казахский национальный университет имени аль-Фараби

https://www.kaznu.kz/

29

Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті

Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И.Сатпаева

https://satbayev.university/

30

Қарағанды медицина университеті

Медицинский университет Караганды

https://qmu.edu.kz/kz

31

Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды университеті

Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова

https://buketov.edu.kz/

32

Әбілқас Сағынов атындағы Қарағанды техникалық университеті

Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова

https://www.kstu.kz/

33

Қарағанды индустриялық университеті

Карагандинский индустриальный университет

https://kgiu.kz/?lang=ru

34

Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті

Кызылординский университет имени Коркыт Ата

https://korkyt.edu.kz/

35

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университеті

Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова

https://www.shokan.edu.kz/

36

Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университеті

Костанайский региональный университет имени Ахмета Байтурсынова

https://ksu.edu.kz/kz/

37

Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави

https://ayu.edu.kz/

38

Торайғыров университеті

Торайгыров университет

http://www.tou.edu.kz/

39

Рудный индустриялық институты

Рудненский индустриальный институт

https://www.rii.edu.kz/ru/home-2/

40

Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік  Қазақстан университеті

Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева

https://ku.edu.kz/ 

41

«Семей медицина университеті» КеАҚ

НАО «Медицинский университет Семей»

https://semeymedicaluniversity.kz/

42

Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті

Университет имени Шакарима города Семей

https://shakarim.edu.kz/

43

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті

Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати

https://dulaty.kz/ 

44

Оңтүстік Қазақстан медицина академиясы

Южно-Казахстанская медицинская академия

https://skma.edu.kz/kk

45

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті

Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова

https://auezov.edu.kz/kaz/

47

А.Қ. Құсайынов атындағы Еуразия гуманитарлық институты

Евразийский гуманитарный институт имени А.К. Кусаинова

https://egi.edu.kz/ru/

48

Қазақ еңбек және әлеуметтік қатынастар академиясы

Казахская академия труда и социальных отношений

https://kazatiso.edu.kz/

49

Халықаралық инженерлік-технологиялық университеті

Международный инженерно-технологический университет

https://metu.edu.kz

53

Алматы технологиялық университеті

Алматинский технологический университет

https://atu.edu.kz/

57

Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университеті

Алматинский университет энергетики и связи имени Гумарбека Даукеева

https://aues.edu.kz/kz

69

К.Сағадиев атындағы Халықаралық бизнес университеті

Университет Международного бизнеса им.К.Сагадиева

https://uib.edu.kz/?newlang=english

78

Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол институты

Казахский автомобильно-дорожный институт имени Л.Б. Гончарова

https://kazadi.edu.kz/

79

Каспий қоғамдық университеті

Каспийский общественный университет

https://cu.edu.kz/

80

Қазақстан-Ресей медициналық  университеті 

Казахстанско-Российский медицинский университет

https://krmu.edu.kz/kz/

82

Қазақстан-Неміс университеті

Казахстанско-Немецкий университет

https://dku.kz/

83

Алматы менеджмент университеті

Алматы менеджмент университет

https://almau.edu.kz/

89

«Қайнар» академиясы

Академия «Кайнар»

https://www.kainar-edu.kz/kz/

93

«Тұран» университеті

Университет «Туран»

https://www.turan-edu.kz/

103

Қазақ-Орыс халықаралық университеті

Казахско-Русский международный университет

http://kriu.edu.kz/kz/

116

«Bolashaq» академиясы» Жеке меншік мекемесі

Частное учреждение «Академия «Bolashaq»

https://bolashaq.edu.kz/

122

"ҚАЗТҰТЫНУОДАҒЫ ҚАРАҒАНДЫ УНИВЕРСИТЕТІ" ЖММ

ЧУ "КАРАГАНДИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КАЗПОТРЕБСОЮЗА"

https://www.keu.kz/ru/ 

133

«Мирас» университеті

Университет «Мирас»

https://miras.edu.kz/start/index.html

140

М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік- экономикалық университеті

Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова

https://kineu.edu.kz/ru

141

"ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY" БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ "ALIKHAN BOKEIKHAN UNIVERSITY"

http://www.kazguiu.edu.kz/kz/

143

Жұмабек Ахметұлы Тәшенев атындағы университет

Университет имени Жумабека Ахметулы  Ташенева

https://www.syrdariya.edu.kz/kz

145

Академик Зұлқайнар Алдамжар атындағы Қостанай әлеуметтік-техникалық университеті

Костанайский социально-технический университет имени академика Зулхарнай Алдамжара

https://kz.testing.kz/universites/Z.Aldamzhar-Kostanay-social-and-technical-university/

146

Инновациялық Еуразия университеті

Инновационный Евразийский университет

https://ineu.edu.kz/kz/

147

Академик Қ. Сәтбаев Екібастұз инженерлік-техникалық институты

Екибастузский инженерно-технический институт имени академика К. Сатпаева

https://eiti.edu.kz/kz/

151

Гуманитарлы-Техникалық Академиясы

Гуманитарно-техническая академия

https://openu.kz/kz/institution/173

153

Қазақстан-Американдық еркін университеті

Казахстанско-Американский свободный университет

https://kafu.edu.kz/ 

154

Алматы гуманитарлық-экономикалық университеті

Алматинский гуманитарно-экономический университет

https://www.ageu.edu.kz/

157

Азаматтық авиация академиясы

Академия гражданской авиации

https://caa.edu.kz/

158

Абай Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті

Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова

https://kuam.edu.kz/

160

Еуразия технологиялық университеті

Евразийский технологический университет

https://etu.edu.kz/

162

Халықаралық көліктік-гуманитарлық университеті

Международный транспортно-гуманитарный университет

https://openu.kz/kz/institution/117

173

Esil University

Esil University

https://kuef.edu.kz/ru/

174

MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY (KAZGUU)

MAQSUT NARIKBAYEV UNIVERSITY (KAZGUU)

https://kazguu.kz/ru/

182

Қазақ технология және бизнес университеті

Казахский университет технологии и бизнеса

https://kaztbu.edu.kz/ru

184

«Тұран – Астана» университеті

Университет «Туран-Астана»

https://tau-edu.kz/

185

Астана халықаралық университеті

Международный университет Астана

https://www.aiu.edu.kz/ru

190

Халықаралық ақпараттық технологиялар университеті

Международный университет информационных технологий

https://edu-kz.com/kz/vuzy/instituty/mezhdunarodnyj-universitet-informacionnyh-tehnologij-muit

196

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті

Южно-Казахстанский государственный педагогический университет

https://okmpi.kz/
https://openu.kz/kz/institution/187

198

Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті

Западно-Казахстанский инновационно-технологический университет

https://wkitu.kz/kk/

199

Қазақстан инновациялық және телекоммуникациялық жүйелер университеті

Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем

https://openu.kz/kz/institution/184

200

Д. Қонаев атындағы Еуразиялық заң академиясы

Евразийская юридическая академия имени Д. Кунаева

https://vuzkunaeva.edu.kz/

202

Академик Ә. Қуатбеков атындағы Халықтар достығы университеті

Университет дружбы народов имени академика А. Куатбекова

https://udn.edu.kz/ru/home/

205

Қазақ ұлттық хореография академиясы

Казахская национальная академия хореографии

https://balletacademy.edu.kz/ru/home-ru/

223

Шерхан Мұртаза атындағы Халықаралық Тараз инновациялық институты

Международный Таразский инновационный институт имени Шерхана Муртазы

https://htii.edu.kz/

302

Сулейман Демирель атындағы университет

Университет имени Сулеймана Демиреля

https://sdu.edu.kz/kz/suleyman-demirel-university-kz/

318

Атырау инженерлік-гуманитарлық институты

Атырауский инженерно-гуманитарный институт

https://aigi.kz/

350

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Құрлық әскерлерінің Әскери институты

Военный институт Сухопутных войск Министерства обороны Республики Казахстан

https://edu-kz.com/kz/vuzy/instituty/voennyj-institut-suhoputnyh-vojsk-ministerstva-oborony-rk

351

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Кеңес одағының екі мәрте батыры Т. Бигелдинов атындағы Әуе қорғаныс күштерінің әскери институты

Военный институт сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т. Бигельдинова Министерства обороны Республики Казахстан

http://visvo.mil.kz/ru/

353

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар Комитетінің Көкшетау техникалық институты

Кокшетауский технический институт Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - 

354

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің М. Есбулатов атындағы Алматы академиясы

Алматинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени М. Есбулатова

https://kz.testing.kz/universites/M.Esbulatov-Almaty-Academy-of-the-Ministry-of-the-Interior-of-the-Republic-of-Kazakhstan/

355

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Б. Бейсенов атындағы Қарағанды академиясы

Карагандинская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Б. Бейсенова

https://kpa.gov.kz/

356

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің Ш. Қабылбаев атындағы Қостанай академиясы

Костанайская академия Министерства внутренних дел Республики Казахстан имени Ш. Кабылбаева

https://kostacademy.edu.kz/

357

Қазақстан Республикасының Ұлттық ұланы Әскери институты

Военный институт национальной гвардии Республики Казахстан

http://www.vivv.kz/kaz/

359

Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрлігінің Радиоэлектроника және байланыс әскери-инженерлік институты

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи Министерства обороны Республики Казахстан

https://www.viires.kz/kz/

414

Шымкент университеті

Шымкентский университет

https://univershu.edu.kz/ru/

416

Баишев Университеті

Баишев Университет

https://edu-kz.com/vuzy/universitety/aktyubinskij-universitet-imeni-s-baisheva

421

Қазақстан-Британ техникалық университеті

Казахстанско-Британский технический университет

https://kbtu.edu.kz/kz/

501

Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті

Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана

https://wkau.kz/ru/

503

«Нұр-Мүбарак» Египет ислам мәдениеті университеті

Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак»

https://nmu.edu.kz/kk/?lang=KK

517

Әлкей Марғұлан атындағы Павлодар педагогикалық университеті

Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан

https://ppu.edu.kz/

518

Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Шекара қызметі академиясы

Академия пограничной службы Комитета национальной безопасности Республики Казахстан

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --  - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- -- - - 

522

Astana IT University

Astana IT University

https://astanait.edu.kz/

523

Халықаралық туризм және меймандостық университеті

Международный университет туризма и гостеприимства

https://iuth.edu.kz/

526

ОРТАЛЫҚ АЗИЯ ИННОВАЦИЯЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Центрально-Азиатский Инновационный Университет

https://caiu.edu.kz/

527

Дене шынықтыру және бұқаралық спорт академиясы

Академия физической культуры и массового спорта

https://apems.edu.kz/ru/

528

ҚЫЗЫЛОРДА АШЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ' БІЛІМ БЕРУ МЕКЕМЕСІ

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 'КЫЗЫЛОРДИНСКИЙ ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ'

https://ouk.kz/ru/

801

Академик Н.Ж. Батпенов атындағы Ұлттық ғылыми травматология және ортопедия орталығы

Национальный научный центр травматологии и ортопедии имени академика Батпенова Н.Д.

https://www.nscto.kz/index.php/ru/

802

Ұлттық ғылыми медициналық орталық

Национальный научный медицинский центр

https://www.nnmc.kz/

854

Ұлттық нейрохирургия орталығы

Национальный центр нейрохирургии

https://www.neuroclinic.kz/

858

Ұлттық ғылыми кардиохирургия орталығы

Национальный научный кардиохирургический центр

https://heartcenter.kz/ru/

908

Қазақстандық медицина университеті

Казахстанский медицинский университет

https://ksph.edu.kz/ru/home/

922

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының жанындағы Сот төрелігі академиясы

Академия правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан

https://academy.sud.kz/

979

КИМЭП университеті

Университет КИМЭП

https://www.kimep.kz/ru/

989

Мәскеу авиация институтының «Восход» филиалы

Филиал «Восход» Московского авиационного института

https://voshod.mai.ru/?referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F