8 (7172) 317 404
info@testcenter.kz
2017 ж. ПҚБТ нәтижелері
СтуденттергеҚР ЖОО шетелдік ЖОО-нан ауысатын студенттер үшін кешенді тестілеу (ауысушылар)

ҚР ЖОО шетелдік ЖОО-нан ауысатын студенттер үшін кешенді тестілеу (ауысушылар)

Білімалушылардыбілімберуұйымдарыныңүлгісібойыншаауыстыружәнеқайтақабылдауқағидасынасәйкес, ШетелдікЖоғарыоқуорындарынанауыстырунемесеқайтақабылдаукезіндеҚазақстанРеспубликасындажалпыорта (ортажалпы) немесетехникалықжәнекәсіптікбілімалғантұлғалармеңгерілгеноқубағдарламаларытуралықұжатты, балыбелгіленгенөтубалынантөменемесұлттықбірыңғайтестілеудіңнемесекешендітестілеудіңсертификатынұсынады.

Осығанорай, бұлкатегориядағытұлғаларүшін 2016 жылдың 22-24 қаңтараралығында 23 жоғарыоқуорындарыныңбазасындажәне 19-21 тамызаралығында 37 жоғарыоқуорындарыныңбазасындакешендітестілеуөткізілді.

Кешенді тестілеуге қатысуға өтініш қабылдау ауысушы студенттің әрі қарай оқуын жалғастыру жоспарланып отырған жоғары оқу орнында жүзеге асты.

Тестілеуге қатысқан ауысушы студенттердің саны:

Қаңтар 2016 жыл

Тамыз 2016 жыл

Барлығы

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Барлығы

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

18874

13197

5677

4399

3276

1123

Тестілеу төрт пән бойынша өткізілді, тест тапсырмаларының жалпы саны – 100:

1. Қазақнемесеорыстілі (оқытутілі) – 25 тесттапсырмалары;

2. Математика - 25 тест тапсырмалары;

3. Қазақстан тарихы - 25 тест тапсырмалары;

4. Таңдау пәні таңдаған мамандығына байланысты - 25 тест тапсырмалары.

Тестілеу нәтижесі бойынша әрбір қатысушы барлық пән бойынша жинаған балдары көрсетілген сертификат алады.

Қажетті балын алған соң және ауысу ережесінің басқа да талаптарын сақтай отырып, студенттер шетелдік жоғары оқу орындарынан Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына ауысуын жүзеге асыра алады.   • МЕКТЕП ТҮЛЕКТЕРІ МЕН ТАЛАПКЕРЛЕРГЕ
  • СТУДЕНТТЕРГЕ
  • ДОКТОРАНТУРА МЕН МАГИСТРАТУРАҒА ТҮСУШІЛЕРГЕ
  • ОҚУШЫЛАР МЕН ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРГЕ