8 (7172) 317 404
info@testcenter.kz
Результаты КТПР 2016 / 2016 ПҚБТ нәтижелері
СтудентамКомплексное тестирование для студентов переводящихся из зарубежных ВУЗ-ов в ВУЗ РК (переводники)

Комплексное тестирование для студентов переводящихся из зарубежных ВУЗ-ов в ВУЗ РК (переводники)

Білімалушылардыбілімберуұйымдарыныңүлгісібойыншаауыстыружәнеқайтақабылдауқағидасынасәйкес, ШетелдікЖоғарыоқуорындарынанауыстырунемесеқайтақабылдаукезіндеҚазақстанРеспубликасындажалпыорта (ортажалпы) немесетехникалықжәнекәсіптікбілімалғантұлғалармеңгерілгеноқубағдарламаларытуралықұжатты, балыбелгіленгенөтубалынантөменемесұлттықбірыңғайтестілеудіңнемесекешендітестілеудіңсертификатынұсынады.

Осығанорай, бұлкатегориядағытұлғаларүшін 2016 жылдың 22-24 қаңтараралығында 23 жоғарыоқуорындарыныңбазасындажәне 19-21 тамызаралығында 37 жоғарыоқуорындарыныңбазасындакешендітестілеуөткізілді.

Кешенді тестілеуге қатысуға өтініш қабылдау ауысушы студенттің әрі қарай оқуын жалғастыру жоспарланып отырған жоғары оқу орнында жүзеге асты.

Тестілеуге қатысқан ауысушы студенттердің саны:

Қаңтар 2016 жыл

Тамыз 2016 жыл

Барлығы

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

Барлығы

Қазақ тілінде

Орыс тілінде

18874

13197

5677

4399

3276

1123

Тестілеу төрт пән бойынша өткізілді, тест тапсырмаларының жалпы саны – 100:

1. Қазақнемесеорыстілі (оқытутілі) – 25 тесттапсырмалары;

2. Математика - 25 тест тапсырмалары;

3. Қазақстан тарихы - 25 тест тапсырмалары;

4. Таңдау пәні таңдаған мамандығына байланысты - 25 тест тапсырмалары.

Тестілеу нәтижесі бойынша әрбір қатысушы барлық пән бойынша жинаған балдары көрсетілген сертификат алады.

Қажетті балын алған соң және ауысу ережесінің басқа да талаптарын сақтай отырып, студенттер шетелдік жоғары оқу орындарынан Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарына ауысуын жүзеге асыра алады.   • Выпускникам школ и абитуриентам
  • Студентам
  • Поступающим в магистратуру и докторантуру
  • Школьникам и педагогическим работникам